นักศึกษาปริญญาเอก

1.

นายศิริชัย ก้านกิ่ง (แมน)
(MEng – Mater. Technology : KMUTT)
โทร : 0-2470-8647
E-mail : k.sirichai.sk@gmail.com

2.

นายเยี่ยงฉัตร บุญลักษณ์ศิริ (ยี่)
(MSc – Printing and Packaging Technology : KMUTT)
โทร : 0-2470-8647
E-mail : yeiangchart@gmail.com