นักวิจัย

1.

2.

รศ.เอกชัย วิมลมาลา (เอก)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail: ekachai.wim@kmutt.ac.th

3.

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (บอย)
(MEng – Mater. Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647 , 0-2470-8695-9 ต่อ 319
E-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th

4.

5.

ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (สิทธิ์)
(PhD – Mater. Technology)
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8212, 8215 ต่อ 417
E-mail: sithipong.m@eng.kmutnb.ac.th

6.

9.

นายชาตรี วงษ์แก้ว (เอ)
(MEng – Energy Technology)
กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร: 0-2470-8647
E-mail: chatree.won@kmutt.ac.th 

10.