นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมโครงการติดตามความก้าวหน้าทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า ภายในระยะเวลา 7 นาที ภายใต้โครงการ สมบัติทางความร้อน สมบัติทางเสียง กำลังอัด การต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ และความทนทานต่อการใช้งานในสภาวะริมทะเลของบ้านพักอาศัยที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้ สัญญาเลขที่ PHD60I0064 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายศิริชัย ก้านกิ่ง เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม RRi BKK Forum 2019 ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 –17.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2560 และปีก่อนหน้า ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนักศึกษาปริญญาเอกจะนำเสนอความก้าวหน้าในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่าหน้าเวที ในขณะที่นักศึกษาปริญญาโทจะนำเสนอความก้าวหน้าในรูปแบบโปสเตอร์ โดยการนำเสนอผลงานวิจัยต่อ พวอ. ในที่ประชุมนี้ ถือเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของการรับทุน พวอ.

สำหรับโครงการติดตามความก้าวหน้าทุนพัฒนานักวิจัย ทาง พวอ. ได้จัดแบ่งพื้นที่การนำเสนอ ออกเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ภายใต้โครงการ RRi KKU forum สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน
  2. มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ภายใต้โครงการ RRi TSU forum สำหรับพื้นที่ภาคใต้
  3. มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการ RRi NU forum สำหรับพื้นที่ภาคกลาง
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการ RRi CMU forum สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ และ
  5. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการ RRi BKK forum สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยจะมีการรวบรวมและจัดแสดงผลงานวิจัยพร้อมกันอีกครั้ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3

การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยภายใต้โครงการ RRi BKK forum นี้ แบ่งการนำเสนออกเป็น 3 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : 25 กุมภาพันธ์ 2562 เคมี ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม พลังงาน ธรณี และก่อสร้าง
กลุ่มที่ 2 : 26 กุมภาพันธ์ 2562 เครื่องกล วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
กลุ่มที่ 3 : 27 กุมภาพันธ์ 2562 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ชีวะ สัตว์ ประมง พืช เกษตร และอาหาร

มีเกณฑ์นำเสนอ ดังนี้

ผู้นำเสนอจะต้องใช้เวลานำเสนอโครงการละ 7 นาที โดยต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด หากหมดเวลา 5 นาที ทีมงานจะยกป้ายเตือนว่าเหลือเวลา 2 นาที และเสียงกริ่ง 1 ครั้ง หากหมดเวลา 7 นาที ทีมงานจะยกป้ายเตือนว่าหมดเวลาแล้ว และเสียงกริ่ง 2 ครั้ง และหากใช้เวลาครบ 10 นาที ผู้นำเสนอต้องหยุดการนำเสนอทันที และเสียงกริ่ง 3 ครั้ง

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย

1. ความสามารถในการถ่ายทอด (การใช้ภาษา การเรียบเรียง บุคลิกภาพ ไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้) 10 คะแนน
2. การตอบคำถาม (ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจได้ง่าย) 5 คะแนน
3. ความครบถ้วนและกระชับของข้อมูล (ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ความก้าวหน้า) 5 คะแนน
4. ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
5. ศักยภาพการนำงานวิจัยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม 15 คะแนน
6. งานวิจัยมีผลกระทบต่อประเทศ 5 คะแนน

ในการนี้ นายศิริชัย ก้านกิ่ง นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF ในฐานะนักศึกษาผู้ได้รับทุน พวอ. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่าที่มีความโดดเด่น (Outstanding oral presentation) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการฯ และอดีตผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เป็นผู้มอบรางวัล

ภาพประกอบโดย: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *