คณะผู้วิจัยโครงการกำลังอัดฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานวิจัยต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกว. ณ มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10:00 – 13:30 น. คณะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย (Flagship project) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย คุณพายับ นามประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัย โครงการ “กำลังอัด สมบัติทางความร้อนและสมบัติทางเสียงของบ้านพักอาศัยที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา: การทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม” สัญญาเลขที่ RDG60T0127 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการให้ทาง สกว. ช่วยเหลือ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด โดยจัดประชุม ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกว. ประกอบด้วย

คุณพายับ        นามประเสริฐที่ปรึกษาสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว.
คุณกิ่งแก้ว       อริยเดชที่ปรึกษาโครงการติดตาม / โครงการยางพารา สกว.
คุณอรุณวรรณ   เพชรสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ดร.กรธรรม      สถิรกุลผู้ทรงคุณวุฒิ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณสุพจน์        สิงหวีระสมรผู้ทรงคุณวุฒิ / บริษัท สิริกมลการยาง จำกัด
คุณพรรณี        จิรบุญไพสิฐผู้ทรงคุณวุฒิ / ข้าราชการบำนาญ
คุณวรรณพร     แป้นนวลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คุณธนิยา         สังข์ทิตนุสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว.
ดร.อันธิกา       บุญแดงโครงการติดตาม / โครงการยางพารา สกว.
คุณเกตวดี       เล็มกะเต็มโครงการติดตาม / โครงการยางพารา สกว.

ทั้งนี้ การประชุมเริ่มต้นจากการแนะนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกว. จากนั้น คณะผู้วิจัยฯ นำโดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานวิจัยต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยทีมวิจัย ประกอบด้วย

ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
รศ.ดร. ทวิช       พูลเงินภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
นายศิริชัย          ก้านกิ่งสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
นายวราวิทย์       เอกอินทุมาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
นายธรัฐ            ภาคสัญไชยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด

การประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานวิจัย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ณ ห้องสัตตบงกช คณะผู้วิจัยฯ ได้พาคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งและทดสอบวัสดุ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารทะเล ครัวพ่อกำนัน ซีพู๊ด ก่อนเดินทางกลับในเวลาประมาณ 13:30 น.

ภาพประกอบโดย: สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว.

เนื้อหาข่าวโดย: ศิริชัย ก้านกิ่ง

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *