การประชุมกลุ่มวิจัย P-PROF & Big cleaning day เดือนมกราคม 2562 & เลี้ยงปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ประกอบด้วย อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท นำโดย รศ.เอกชัย วิมลมาลา มีการประชุมกลุ่มย่อย และทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลุ่มว Read More …

สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF & ศูนย์ TCI ร่วมกันมอบเค้ก และอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF และหัวหน้าศูนย์ TCI

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท และสมาชิกศูนย์ TCI นำโดย รศ.เอกชัย วิมลมาลา และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ได้พร้อมใจเข้าร่วมอว Read More …

การเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ.

การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ในส่วนภาคปฎิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึก Read More …

สัมมนานอกสถานที่ กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) ประจำปี 2561 ณ มหาชัย กรีน บูทีค จังหวัดสมุทรสาคร

ผ่านพ้นไปอีก 1 ปีสำหรับกิจกรรมสำคัญที่พวกเราชาว P-PROF ทุกคนรอคอย นั่นคือกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่กลุ่มวิจัยและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. Read More …

อาจารย์ & นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเรียนรู้เครื่องมือทดสอบด้านพอลิเมอร์ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ. เอกชัย วิมลมาลา และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ เปิดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ ณ อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน ต้อนรับ  ดร.รัตติกาล Read More …

การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย และหัวข้องานวิจัยใหม่ ของนักศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งนำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ จัดประชุม ณ ห้องประชุม EN 3424 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม Read More …

การประชุม & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มวิจัย P-PROF ณ ห้องปฏิบัติการ P-PROF

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุมกลุ่มวิจัยฯ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย P-PROF (มจธ. บางขุนเทียน) โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการของสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ รายงานแจ้งความก้ Read More …

กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา กลุ่มวิจัย P-PROF นำโดย รศ. เอกชัย วิมลมาลา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ครั้งที่ Read More …

การประชุม & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มวิจัย P-PROF ณ ห้องปฏิบัติการ P-PROF

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมกลุ่มวิจัยฯ ณ ห้องปฏิบัติการ P-PROF (มจธ. บางขุนเทียน) โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ แจ้งข่าวการรับรางวัล Outstanding poster presentation งานประชุมวิชาการ Read More …

นักวิจัย & นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมงาน “Manufacturing Expo 2018” Bangkok Thailand

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นักวิจัย & นักศึกษาปริญญาเอก/โท กลุ่มวิจัย   P-PROF ได้เข้าชมเทคโนโลยีและร่วมงาน “ Manufacturing expo 2018 ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเ Read More …