ประชุมย่อยติดตามความก้าวหน้างานวิจัย & Cleaning day ห้องปฏิบัติการ P-PROF ณ มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย อาจารย์ / นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท มีการประชุมกลุ่มย่อยและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF ณ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยได้มี Read More …

กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ สถาปนิก’62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินไป อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน Read More …

นักวิจัย P-PROF & TCI / นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ ปี 2562 และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสที่เคารพและนับถือ ของครอบครัวกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (SEEM) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต Read More …

ความก้าวหน้างานวิจัยนักศึกษาปริญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปวีณา แตงอุดม นักศึกษาปริญญาเอก นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง “A novel modified titanium dioxide for improving antibacterial performance of tou Read More …

กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ณ อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี KMUTT CREATIVITY&TECHNOLOGY Showcase Series 2 ภายใต้ชื่องาน “Dig Read More …

นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 Read More …

นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมโครงการติดตามความก้าวหน้าทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า ภายในระยะเวลา 7 นาที ภายใต้ Read More …

คณะผู้วิจัยโครงการกำลังอัดฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานวิจัยต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ สกว. ณ มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10:00 – 13:30 น. คณะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย (Flagship project) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย คุณพายับ นามประเสริฐ Read More …

การประชุมกลุ่มวิจัย P-PROF & Big cleaning day เดือนมกราคม 2562 & เลี้ยงปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ประกอบด้วย อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท นำโดย รศ.เอกชัย วิมลมาลา มีการประชุมกลุ่มย่อย และทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลุ่มว Read More …

สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF & ศูนย์ TCI ร่วมกันมอบเค้ก และอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF และหัวหน้าศูนย์ TCI

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท และสมาชิกศูนย์ TCI นำโดย รศ.เอกชัย วิมลมาลา และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ได้พร้อมใจเข้าร่วมอว Read More …