นักศึกษา ป.โท กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Theme Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability”

เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน (Theme Next Normal KASETSART: Turning Read More …

อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 7 รางวัล

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิ Read More …

นศ. ป.โท กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ The 2021 National RGJ and RRI Conference ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอก     กาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564    (The 2021 Nat Read More …

นศ. ป.โท กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Theme New Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)

เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน (Theme New Normal KASETSART for Read More …

งานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 “The 58th Kasetsart University Annual Conference”

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 “The 58th Kasetsart University Annual Conference” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเ Read More …

การประชุมกลุ่มย่อย & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยนักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมย่อยและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยประกอบด้วย อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท  ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจั Read More …

นศ. ป.เอก กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)”

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลา Read More …

สัมมนานอกสถานที่ กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) ประจำปี 2562 ณ เดอะคอป รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผ่านพ้นไปอีก 1 ปีสำหรับกิจกรรมสำคัญที่พวกเราชาว P-PROF ทุกคนรอคอย นั่นคือกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่กลุ่มวิจัยและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 256 Read More …

อาจารย์ & นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเรียนรู้เครื่องมือทดสอบด้านพอลิเมอร์ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทางกลุ่มวิจัย P-PROF นำโดย รศ. เอกชัย วิมลมาลา และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ได้เปิดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ ณ อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทีย Read More …

การประชุมกลุ่มย่อย & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมย่อยกลุ่มวิจัยฯ ณ ห้อง 4405 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. บางมด เวลา 9.00-11.30 น. โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ การเข้าร่วมงานวิชาการและกิจกรร Read More …