เข้าใจถึงการ “สะท้อนตนเอง” ด้วย กิจกรรม Workshop การเขียนเพื่อการตระหนักรู้ในตนเอง (Writing for Self-awareness)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 18.30 – 20.30 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วมได้จัด Workshop การเขียนเพื่อการตระหนักรู้ในตนเอง (Writing for Self-awareness) ผ่านช่องทาง Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการการเขียนเพื่อการทบทวนตัวเอง ประโยชน์ และวิธีการในการเขียน โดยคุณวรากร ศรสุรินทร์ (โน้ต) นักจิตวิทยาจากสำนักงานกิจการนักศึกษาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ร่วมกับทีมนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน ในช่วงของกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อทบทวนตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการทำกิจกรรมช่วงเริ่มต้นที่เป็นการตอบคำถามเพื่อทบทวนตัวเองและแบ่งปันเรื่องราวให้เพื่อนๆในกิจกรรมฟัง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการ “สะท้อนตนเอง” ซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการเขียนในลักษณะนี้ กิจกรรมต่างๆดำเนินไปโดยที่น้องๆได้แบ่งปันกันถึงประสบการณ์การเขียนบันทึกและเป้าหมายในการบันทึกรูปแบบอื่นๆ ก่อนที่จะได้ลองเขียนบันทึกประจำวัน โดยครั้งแรกจะเป็นการเขียนตามความเข้าใจของน้องๆ ไม่มีกรอบตายตัว และครั้งที่ 2 จะเป็นการเขียนด้วยมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น โดยอิงจาก “สิ่งที่ควรจะเขียนในบันทึก” ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ไว้ น้องๆที่ร่วมแบ่งปันเรื่องที่ตนจดบันทึกได้แสดงให้เห็นว่า การเขียนครั้งที่ 2 มีความเฉาะเจาะจง และทำให้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นมาก หลังจากได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการจัดบันทึกเพื่อการตระหนักรู้ในตนเองแล้ว กิจกรรมปิดท้ายด้วยการให้นักศึกษาได้เขียนทบทวนความเป็นมาในชีวิตและแบ่งปันกับเพื่อนใน breakout room เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผ่านไปด้วยดี