ประกาศ มจธ. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)