ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดระบบตีระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ ที่ประดิษฐ์โดย มจธ.

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

โอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงเปิดระบบควบคุมการตีระฆังฝรั่งสามใบเถา หอระฆังยอดมงกุฏ ซึ่งวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับกรมศิลปากร ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสสถาปนาพระอาราม ครบ 150 ปี โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ ในนามของผู้จัดทำระบบควบคุมการตีระฆัง ร่วมถวายรายงาน

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ ซึ่งทางวัดได้หล่อระฆังทดแทนลูกเดิมที่ชำรุด ณ โรงหล่อระฆัง Whitechapel Bell Foundry โดยเป็นโรงหล่อระฆังเดิมที่หล่อเมื่อครั้งแรกสร้างในปีพุทธศักราช 2404 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมกับนำเทคโนโลยีการตีระฆังแบบอัตโนมัติของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์กับระเบียบวิธีการตีระฆังแบบไทย โดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็นการอนุรักษ์การตีระฆังอย่างไทยโบราณให้คงอยู่สืบไป

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม