คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมจัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life (WWM)

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.อุษา ฮัมฟรี่ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะทำงานจัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life (WWM) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นประธานการจัดงาน ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ Water Resource Management (WRM) 2. การบำบัดน้ำและคุณภาพน้ำ Water Treatment and Quality 3. การศึกษาและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ Education, Public Awareness & Water Management 4. นวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ Innovation and Business Opportunities และ 5. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและชลกร The Royal Initiative and Chonlakorn ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก