มจธ. ให้การต้อนรับ มรภ. วไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น ม.กำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และ ผศ. สุเมธ อังคศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับ

โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานของ มจธ. ในหัวข้อการบริหารงานบุคคล, การจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน, การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, การบริหารงานวิชาการ, การกำกับ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ, พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ AD907 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด และระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด