ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 #VIDYABANGMOD65

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้อง Slope 600 (SCL 216) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ซึ่งในปีนี้นอกจากนักศึกษาบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์แล้วคณะวิทยาศาสตร์ยังได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  แนะนำสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศระดับภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย