พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร นบก.มจธ. รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีพิธีปิดหลักสูตร นบก.มจธ. รุ่นที่ 8 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ประธานหลักสูตร นบก. กล่าวถึงความรู้สึกต่อ นบก.รุ่นที่ 8 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. (นบก. มจธ.) มหาวิทยาลัย ได้จัดต่อเนื่องมาตลอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของ มจธ. ให้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและมีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Leader) ที่จะพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจบริบทการบริหารอุดมศึกษาระดับประเทศ และระดับโลก และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด