มจธ. ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34 (TSB2022)

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 34th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2022) หัวข้อ “Sustainable Bioeconomy : Challenges and Opportunities” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายของวิทยากรรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในระดับแนวหน้าจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Prof. Dr. Kohsuke Honda จาก Osaka University ในหัวข้อเรื่อง “In Vitro Reconstitution of Synthetic Metabolic Pathway using Thermophilic Enzymes” Prof. Dr. Pimchai Chaiyen จาก VISTEC ในหัวข้อเรื่อง “Enzymes, Biocatalysis and Metabolic Engineering for Sustainability” Prof. Dr. Tavan Janvilisri จาก Mahidol University ในหัวข้อเรื่อง “Alternative therapeutics to tackle AMR pathogens (ATTACK-AMR): A case of Clostridioides difficile” และ Prof. Dr. Soottawat Benjakul จาก Prince of Songkla University ในหัวข้อเรื่อง “Collagen and hydrolyzed collagen from fish skin: Process development and bioactivities”

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวม 5 หัวข้อ ได้แก่ Molecular and Medical Biotechnology, Industrial and Environmental Biotechnology, Food Technology and Food Engineering, Agricultural Biotechnology, และ Microbiome and Systematic Biology

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด