มจธ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2 โดยการถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (อดีตนิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง)มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ องค์กรอิสระ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท