นิทรรศการ ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 3 (ครั้งที่ 15) หัวข้อ “Data-Driven Entrepreneurial Mindset toward SDGs”

คณะกรรมการ 6+1 Flagships จัดนิทรรศการในโครงการ 6+1 Flagships Track 3 (ครั้งที่ 15) หัวข้อ “Data-Driven Entrepreneurial Mindset toward SDGs” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เห็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Power BI นำไปสู่ความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการวางแผนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นได้มีการแชร์แนวคิดและความสำคัญของข้อมูลกับการทำงาน KMUTT Track3Talk ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มนักศึกษาเก่าและผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มชุมชม สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และสำนักงานยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการผลงาน ณ ห้อง Learning Space 1-1 อาคาร LX อีกด้วย

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด