6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 34 “การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน บริการและระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่”

โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ร่วมกับ ทีมพัฒนาการศึกษา นำโดย ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดการสัมมนาและระดมสมอง 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน บริการและระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) และกำหนดกระบวนการทำงาน บริการ รวมทั้งระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ตลอดจนการได้มาซึ่งแนวทาง/แผนปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

โดยการสัมมนาได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน จากนั้นได้มีการเสวนา เรื่อง “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ โดยมี ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และผศ. ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การออกแบบกระบวนการ บริการ ระบบ และแผนปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ในอนาคตของ มจธ. ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยสำนักงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมการสัมมนา รวม 67 คน

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://kmutt.me/19upDmh