โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 35 หัวข้อ “Understanding roles of HR for a better version of KMUTT” (ระดับปฏิบัติการ)

คณะทำงาน 6+1 Flagships Track 2 ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) และสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) จัดการสัมมนาระดมสมองในโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “Understanding roles of HR for a better version of KMUTT” (ระดับปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 เพื่อทำความเข้าใจในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์เป้าหมายและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา และเกาะสีชัง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวเปิดงานและให้นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคล มจธ. ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง เชื่อมโยงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล มจธ. และบทบาทของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล จากนั้นได้มีการบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานบุคคลในยุค New Normal (Disruption Gen Competency สำหรับ HR ยุคใหม่)” โดย คุณวรรณารีย์ กันตะสิริพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร และ อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริโต ทีมกระบวนกร นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง HR ส่วนกลางและ HR หน่วยงานได้ช่วยกันทำกิจกรรมด้านบุคคลร่วมกัน และในวันที่ 3 กันยายน 2565 ได้จัดให้มีการ Workshop กิจกรรมสร้างความเข้าใจบทบาทการบริหารงานบุคคล ตลอดจ Reflection สะท้อนกิจกรรมสร้างความเข้าใจบทบาทการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของ มจธ. เข้าร่วมกว่า 70 คน

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่: https://kmutt.me/aV4ZHAP

ภาพข่าวโดย คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด