สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม  ในหลักสูตรสาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมช่างเชื่อมอาร์กโลหะ ด้วยมือ ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมในครั้งที่ 2 ของหลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรม โดย ผศ. ดร.ปรัชญา เพียสุระ ผู้จัดการโครงการ และคณะ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถยกระดับทักษะ และเรียนรู้ทักษะใหม่ (Up-Skill and Re-Skill) ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ รองรับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจาก บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 20 คน