สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสู่แสงเทียน’65

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดกิจกรรม สู่แสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “ENTREPRENEURIAL MINDSET” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. นำโดย นายณฐนนท ช่วยเรือง นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีพิธีมอบชุดปฏิบัติการ การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงโชว์สร้างสรรค์ของนักศึกษาใหม่ทั้ง 7 สาขาวิชา การแสดงโชว์จาก FIET KATAKORN การแสดงจากผู้นำเชียร์ FIET CHEERLEADER และการประกวด FIET AMBASSADOR PROJECT 11 จากทั้ง 7 สาขาวิชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ อย่างเป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปร่วมในกีฬาสี่เทียนเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา ฯลฯ ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีและความมีวินัยของนักศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย