โครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรศิลปะป้องกันตัว

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรศิลปะป้องกันตัวใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายในสังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสภาวะคับขันต่าง ๆ เช่น การถูกทำร้าย การโดนดักจี้ ปล้น ตลอดจน การช่วยเหลือและต่อสู้เมื่อยามคับขัน การเอาตัวรอดในวิธีต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคนิคและแนะนำการสอนในครั้งนี้