โครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 5 เรื่อง“การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น”

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา  ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill ในหลักสูตรที่ 5 เรื่อง“การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill (การเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน)

โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงแบบต่างๆ การเอารอดออกจากกลุ่มควันไฟ การสังเกตช่องทางหนีไฟและการช่วยเหลือ  โดยนักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงในการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงเขตราษฎร์บูรณะให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่