โครงการ Survival skill ในหลักสูตรที่ 4 เรื่อง “การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา  ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill ในหลักสูตรที่ 4 เรื่อง “การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดบาดแผล ชนิดต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill (การเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน)  โดยนักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงในการปฐมพยาบาล และสร้างสถานการณ์จำลองเมื่อเกิดเหตุจริง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่