โครงการ SURVIVAL SKILL หลักสูตรที่ 3 เรื่อง“การป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill ในหลักสูตรที่ 3 เรื่อง“การป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill (การเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน) โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องพลัดตกน้ำ ตกเรือ สอนการลอยตัวในน้ำเป็นเวลา 5 นาที การลอยตัวแบบต้องเคลื่อนที่ การหายใจในน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกน้ำ ด้วยเทคนิค ตะโกน โยน ยื่น การใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัว ทั้งนี้มีนักศึกษาได้ลงสระเพื่อทดสอบปฏิบัติจริง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่