โครงการ SURVIVAL SKILL หลักสูตรที่ 2 เรื่อง“เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อต้องเผชิญภัยธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 2 เรื่อง“เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อต้องเผชิญภัยธรรมชาติ” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill (การเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน) ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องเผญิญภัยธรรมชาติ การหาแหล่งน้ำ การจุดไฟ การหาอาหาร และการดำรงชีพในป่า ตลอดจนการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ทั้งนี้มีนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก