โครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 1 เรื่อง“ขับรถต้องรู้” เตรียมความพร้อมในการใช้รถอย่างปลอดภัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมโครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 1 เรื่อง“ขับรถต้องรู้” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของโครงการ Survival skill (การเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน) ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 3

โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถ ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง การเปลี่ยนล้อยางอะไหล่ และการจั้มสตาร์ทรถยนต์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากคณะครุศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีอาจาร์ยถวิล แสงธรรมชีวิน เเละอาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดการเรียนรู้ครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบบริหารกิจการนักศึกษา และคุณปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในโครงการ Survival skill หลักสูตรที่ 2 จะได้พบกับกับโครงการ “การเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อต้องเผชิญภัยธรรมชาติ ” ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้