มจธ. ร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยสำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย  จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา  Routine to Research สู่นวัตกรรมงานพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็นต้น

ในการนี้สำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ได้ส่งผลงานโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว ได้แก่ การสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.  วงจรการพัฒนาสุขภาวะจิตนักศึกษาผ่านการผสมผสานกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ  โครงการ KMUTT Survival Skill  โครงการ KMUTT EMS Volunteer  โครงการนวัตกรรมสื่อออนไลน์นาฏยลีลาเพื่อสุขภาพ  โครงการ SAFE SEX LIFE  การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืน Green Heart  และการพัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมที่มาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานักศึกษาซึ่งกันและกัน