นักวิจัย STIPI ได้รับรางวัล “The Journal of Contemporary Asia Prize, 2022 : (Runner-up)” จากวารสาร Journal of Contemporary Asia (JCA)

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ตำแหน่งนักวิจัย / อาจารย์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” (Runner-up) จากบทความ เรื่อง “Sick Tiger: Social Conflict, State–Business Relations and Exclusive Growth in Thailand” โดยมีนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะร่วมเขียนบทความ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) และ ดร.ตฤณ ไอยะรา, สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บทความนี้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 บนเว็บไซต์ของวารสาร “Journal of Contemporary Asia (JCA)”

สามารถติดตามการประกาศรางวัลและบทความได้จากลิงค์ ด้านล่างนี้
ประกาศรางวัล

https://journalofcontemporaryasia.wordpress.com/?fbclid=IwAR1Mk1u1HditvbFfHHzOi7cBdf73xXwbNBkBT-AtuD7Tw-witvZS4USilII

บทความที่ได้รับรางวัล
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2020.1869997?journalCode=rjoc20