ยินดีกับอาจารย์สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. “ทีมลงเรือลำเดียวกัน” ได้รับรางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education ประเภททีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

“ทีมลงเรือลำเดียวกัน” ประกอบด้วย

อาจารย์จุฑุารัตน์ สุ่นประเสริฐ (อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

อาจารย์ศุภกฤต รองาม (อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

อาจารย์กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ (อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์)

ได้รับรางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเกียรติบัตรและ เข็มเชิดชูเกียรติ