STECO ร่วมกับ กกท. จัดกิจกรรม “VRSAT Day”
ส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์สู่องค์กรวัฒนธรรม VRSAT

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม VRSAT Day ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมงาน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนากีฬาเพื่อเป็นกุล่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” และมียุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565–2570 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการกีฬาสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว กกท. จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อผลักดันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้ บุคลากรจำเป็นต้องมีความเชื่อพื้นฐานที่สอดคล้องต้องกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน นั่นก็คือ “ค่านิยมร่วม”

ค่านิยม VRSAT จะเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กรดำรงตนในการปฏิบัติงาน โดยพึงรับรู้และตระหนัก ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนี้จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด นอกจากนี้ กกท. ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent โดย ดร.สุขยืน เทพทอง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง Change Agent เป็นตัวแทนครอบคลุมทั้ง 16 ฝ่ายและสำนักในการผลักดันสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ กกท.

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก ได้แก่ การวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อาทิ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อาทิ การพลิกฟื้นธุรกิจสู่ความยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถสร้างและขับเคลื่อนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้ ซึ่ง STECO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและผลักดันค่านิยม VRSAT ซึ่งเป็นสิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้คุณค่าในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม