โครงการการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly Skill Talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) หัวข้อ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly skill Talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการโครงการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)” ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ. บางขุนเทียน

โครงการนี้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ร่วมโครงการเป็นสำคัญ โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 7 module เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 เป้าหมายของโครงการคือฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในระดับ bench scale รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย และสรุปเลือกหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อทดสอบ รวมทั้งทดลองในระดับขยายขนาดได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ จากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ ภายในงานมีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เข้าร่วม 25 แห่ง จำนวน 50 ท่าน

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด