คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่การทำงานหลังสถานการณ์โควิด และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่การทำงานหลังสถานการณ์โควิด และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต” ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาคณะฯ ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในอนาคต และมอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ระหว่างปี 2563 – 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล มจธ. ร่วมให้นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ หลังจากที่ห่างกันไป 2 ปีในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อสร้างพลังกายและพลังใจในการทำงานต่อไป