คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ฯ มจธ. ผนึกกำลังกับบริษัทเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่มาผ่าน คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด ในการร่วมกันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการ “การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 (Smart Metrology Training and Competition 2022 หรือ SMTC 2022)”

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่ ครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับ ปวช. – ปวส. รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในภาควิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานทางอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมีทีมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ทีมอาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งทีมวิทยากรร่วมให้การต้อนรับคุณครูและน้อง ๆ ผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 330 ทีม ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน/นักศึกษาทั้ง 20 ทีม ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ มจธ.

โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้โควตาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนั้นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละระดับการศึกษายังได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งโล่และประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 70,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้บริจาคครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล มูลค่ารวม 49,100 บาท ให้แก่ภาควิชาฟิสิกส์ไว้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยมี ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นผู้แทนรับมอบ