ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มีนาคม 2565 นั้น ปรากฏว่า เมื่อสิ้นสุดวันรับสมัคร ยังมีผู้สมัครไม่ครบจำนวนสมาชิกตามองค์ประกอบ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัคร และเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 ในเวลาปฏิบัติงาน

– Download ใบสมัคร / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร / มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน https://senate.kmutt.ac.th และเว็บไซต์ มจธ.
– ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย หรือลงนามในใบสมัครด้วยลายเซ็นผ่าน Digital Signature ส่ง File /Scan หรือแสดงความประสงค์ในการสมัคร พร้อมแนบประวัติย่อ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง e – mail account ของมหาวิทยาลัยฯ (โปรดแนบ File ในรูปแบบ Pdf และ Word ไปยัง senate@kmutt.ac.th งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.


ประกาศรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2565

ผู้ประสงค์คัดค้านรายชื่อผู้สมัคร ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อรองอธิการบดีฝายบุคคล
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 และคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศผลการพิจารณาให้
ทราบโดยทั่วกันภายในวันที่ 8 – 19 เมษายน 2565 ในกรณีไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่ารายชื่อ
ผู้สมัครที่ประกาศนั้นมีผลสมบูรณ์

วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะประกาศรายละเอียด วันเลือกตั้ง สถานที่ และเวลา ให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนันทา พูลแพ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 091-886-4956