คณะพลังงานฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกับ Vietnam Academy of Science and Technology และ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะบุคลากรจาก Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) จำนวน 8 ท่าน ได้เดินทางมาถึงคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะฯ ให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการมาตามคำเชิญของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เพื่อมาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างผู้บริหารของ Vietnam Academy of Science and Technology กับผู้บริหารของคณะพลังงานฯ และของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดย คณบดี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอนและงานวิจัยของคณะ โดยมีประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้ข้อมูลเพิ่มเติม รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข ได้บรรยายรายละเอียดข้อมูลงานวิจัยของคณะ จากนั้นผู้แทนของ Vietnam Academy of Science and Technology ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของ VAST และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : กรณีศึกษาวารสารไทย จากนั้นเป็นการหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต ก่อนที่จะมีการมอบของที่ระลึก พิธีปิด และได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน