JGSEE มจธ. ร่วมกับ ม.เกียวโต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 SEE 2022

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเครือข่ายความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัยไทย (มจธ. มจพ. มช. มอ. และ SIIT มธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8: The 8th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2022) ขึ้นอย่างเป็นทางการ กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (online กับ on-site) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) โดยฝ่าย มจธ. นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการ JGSEE พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายมหาวิทยาลัยเกียวโต นำโดย Prof. Hideaki Ohgaki และ Prof. Keiichi Ishihara กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมและ ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand’s new national energy plan and the net-zero ambitions” หลังจากนั้นจะต่อด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านต่างๆ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากประเทศต่างๆ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานเครือข่าย SEE และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (SEE) นี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี เป็นเวทีที่มุ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการหยุดยั้งภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยทั่วโลก โดยในครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “The Road to Net Zero: Energy Transition Challenges and Solutions” มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ประเด็นเร่งด่วนที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการประชุมวิชาการออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage: KMUTT