มจธ. จัดงานเปิดตัวระบบขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า Secured DOORs หนึ่งในการให้บริการนักศึกษาเก่า มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำระบบการขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า (Secured Document online request system : Secured Doors) เพื่อให้นักศึกษาเก่าสามารถดำเนินการขอและดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยของข้อมูลให้มากที่สุด ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยในงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวระบบ พร้อมทั้ง ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการนี้ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ คุณสุชาติ มหาคุณโชติ คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล และคุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์ จากสมาคมนักศีกษาเก่าฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับอธิการบดีในวันนี้ด้วย

การจัดทำเอกสารทางการศึกษา เป็นงานบริการที่สำคัญอย่างหนึ่ง แต่ในอดีตมีความลำบากในการติดต่อประสานงาน การชำระค่าธรรมเนียม มจธ. จึงได้พัฒนาระบบ Secured Doors เพื่อเป็นระบบสำหรับการให้บริการเอกสารทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาเก่าสามารถดำเนินการขอและดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้เอกสารดิจิทัลที่ส่งให้กับนักศึกษาสามารถตรวจสอบความเป็นเอกสารต้นฉบับ ผ่านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิกาพนักศึกษาเก่าสามารถเข้าใช้บริการขอเอกสารได้ทาง http://pas.kmutt.ac.th/doors ได้แล้ววันนี้

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด