ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง South East Asian Crystallographic Overview And Systematic Training 2024 (SEA COAST 2024) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง South East Asian Crystallographic Overview And Systematic Training 2024 (SEA COAST 2024) ณ ห้องประชุม V Space อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการฯ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และ รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมทั้ง Dr. Ruslan Sanishvili ผู้แทนจากศูนย์ซินโครตรอน APS ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำหลักสูตรโครงการ SEA COAST 2024 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคมี Dr. Ruslan Sanishvili สังกัดศูนย์ซินโครตรอน APS ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Ronan Keegan สังกัดศูนย์ CCP4 สหราชอาณาจักรและ Dr. Garib Murshudov สังกัดศูนย์ MRC-LMB สหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านโปรตีนเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟีให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอก นักวิจัยรุ่นใหม่และอาจารย์รุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความสนใจหรือมีพื้นฐานทางด้านโปรตีนเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟี ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์เฉพาะทางแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎีของการเกิดโครงสร้างผลึกโปรตีน การตกผลึกโปรตีน หลักการทำงานของซินโครตรอน ฝึกปฏิบัติการยิงและเก็บผลเอกซเรย์ลงบนผลึก (data collection) กับศูนย์ซินโครตรอน Diamond Light Source สหราชอาณาจักร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และการแก้โครงสร้างโปรตีนด้วยซอฟแวร์แบบต่างๆ การบันทึกโครงสร้างโปรตีนลงใน Protein Data Bank (PDB) การทำ molecular graphics ไปจนถึงหลักการทาง CryoEM, Neutron Crysallography และ bioinformatics ซึ่งในโครงการ SEA COAST 2024 ให้การบรรยายโดยวิทยากรจำนวนทั้งหมด 23 ท่าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน สเปน เนเธอแลนด์ สวิตเซอแลนด์และประเทศไทย