SCM Training 2 “แพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้โลกเสมือนจริงสำหรับการตลาดในโลกใหม่”

พร้อมเข้าสู่โลกเสมือนไปด้วยกันกับกิจกรรม SCM Training ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการฝึกอบรม “แพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้โลกเสมือนจริงสำหรับการตลาดในโลกใหม่” กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เสร็จสิ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ในรูปแบบของกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านZoom ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร “คุณอ๋อง จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ” CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท HubVisor และ Space Gamer ผู้ผลักดันวงการอีสปอร์ตในไทยสู่ระดับสากล เป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในสายงานการตลาดดิจิทัล กับประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Social Media Marketing และ Digital Marketing ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ มาบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน 2 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ การสื่อสารและนำเสนอความเป็นแบรนด์ กับโอกาสเติบโตในเศรษฐกิจใหม่ภายใต้โลกเสมือนจริง (‘Metaverse’ Future Marketing Platform & Opportunity) และเรื่องของการสร้างตัวตนของสถานศึกษาให้พร้อมเข้าสู่โลกเสมือน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ พร้อมต้อนรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Metaverse and Education in the 21st Century)

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆของมจธ. และนักศึกษามจธ. นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกล่าวปิดกิจกรรม การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังบรรยายครอบคลุมทุกเนื้อหาที่นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดควรรู้ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยผลตอบรับของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก

SCM Training หรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะจำเป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะและความรอบรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล สู่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Manpower) ในอนาคต โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ในโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีก 1 ครั้ง ในเดือน ตุลาคม 2565 ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/prconnect/