SCM Training 1 “กลยุทธ์การสื่อสารและเทคนิคการบริหารช่องทางการสื่อสารการตลาดสำหรับทุกช่วงวัย”

จบไปแล้วกับกิจกรรม SCM Training ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการฝึกอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารและเทคนิคการบริหารช่องทางการสื่อสารการตลาดสำหรับทุกช่วงวัย” กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านZoom ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Facebook & Instagram Social Media Agency Project Manager  จากบริษัท HubVisor ได้แก่ คุณแชมป์ ศีกร เจนวรกุลชัย เป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในสายงานการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆ ในหัวข้อการบรรยายที่เจาะลึกและเข้าใจง่าย ทั้งเรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมถึงหลักการบริหารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบต่างๆ สำหรับนักการตลาดในปี 2022

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆของมจธ. นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 80 ท่าน ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาดกล่าววัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด และประธานกรรมการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 ให้เกียรติสรุปภาพรวมและกล่าวปิดกิจกรรม การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังบรรยายครอบคลุมทุกเนื้อหาที่นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดควรรู้ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยผลตอบรับของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก

SCM Training หรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะจำเป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ริเริ่มโดยกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะและความรอบรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล สู่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Manpower) ในอนาคต

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 ในโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในเดือน กันยายน และตุลาคม 2565 ได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/prconnect/