คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีทักษะการเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ สามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อเพื่อประกอบการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังการอบรมมีการประกวดการนำเสนอทักษะการสื่อสาร โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พรพรรณ บุษรารัตนโกเมน ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “น้ำตาลส่งผลต่อสมองอย่างไร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สุนันท์ เอี่ยมชัย ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “กลิ่นมีผลอย่างไรกับความทรงจำ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สรินทร พลอยจิ๋ว ภาควิชาจุลชีววิทยา ผลงานชื่อ “ทำไมโควิดถึงไม่หายไปสักที” รางวัลชมเชย ได้แก่ พนมขวัญ วิระยาลัย ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า” และ นนทพัฒน์ รัตนสิงห์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานชื่อ “ความลับของกาแฟ”

โดยมีวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา จากอพวช. คุณเพชราวุฒิ พิสุทธิ์ศักดิ์ จากบริษัท อีเซิ่ล สตูดิโอส์ จำกัด ดร.แทนไท ประเสริฐกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ และ ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร จากมจธ. โดยมี ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ อาจารย์คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ จากสถาบันการเรียนรู้ เป็นผู้ร่วมโครงการ และ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นปรึกษาโครงการ