คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian จาก Faculty of Language & Communication, University of Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Dr. Ali Zahabi อาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian คณบดีของ Faculty of Language & Communication, University of Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของคณะฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน