เสวนา “รับมือกับความเครียดอย่างไรในช่วงสอบ” เตรียมความพร้อมในการสอบอย่างเหมาะสม

สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. จัดโครงการเสวนา “รับมือกับความเครียดอย่างไรในช่วงสอบ” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมช่วงก่อนสอบ และมีวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนางสาวณัฐกมล เกิดจังหวัด วิศวกรออกแบบโครงสร้าง นักศึกษาเก่าภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเสวนา โดยมีนายสุรดิษ อุเมโนะ นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 270 คน ซึ่งในโครงการทำให้นักศึกษาได้รู้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ และมีวิธีการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม