กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง)

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อหารือโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) และเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงาน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีการหารือแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อไป