นศ.เก่า มดไฟฟ้า มจธ. “อบรมความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ 3” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน อ.บ้านคา และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 พี่ ๆ นักศึกษาเก่า มจธ. มดไฟฟ้ารุ่น 11 นำทีมโดยพี่วรกิจ บุรินทรชาติ พี่รุ่งโรจน์ จันทวี ผศ.อุดมศักดิ์ ยั่งยืน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดย ดร.ธนภณ ธำรงคุณานัน และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ.ราชบุรี และสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อคณะครู และนักเรียนใน “โครงการอบรมให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ครั้งที่ 3 ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 246 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้แสงสว่าง, เสียง, ภาพ, ความร้อน, ความเย็นตลอดจนเป็นต้นกำเนิดพลังงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีและมีความระมัดระวัง อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยากร พี่ ๆ นักศึกษาเก่ามดไฟฟ้ารุ่นที่ 11 รวมถึงน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ที่ได้จัดกิจกรรมการอบรม “ทักษะความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1