นศ.เก่า มดไฟฟ้า มจธ. อบรมความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พี่ๆ นักศึกษาเก่า มจธ. มดไฟฟ้ารุ่น 11 นำทีมโดยพี่วรกิจ บุรินทรชาติ พี่รุ่งโรจน์ จันทวี ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล (สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดร.ธนภณ ธำรงคุณานัน และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ราชบุรี และสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อคณะครูและนักเรียนใน “โครงการอบรมให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ครั้งที่ 2 ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 161 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้แสงสว่าง เสียง ภาพ ความร้อน ความเย็น ตลอดจนเป็นต้นกำเนิดพลังงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีและมีความระมัดระวัง อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี