นศ.เก่า มดไฟฟ้า มจธ. “อบรมความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ 1” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 พี่ ๆ นักศึกษาเก่า มจธ. มดไฟฟ้ารุ่น 11 นำทีมโดย พี่วรกิจ บุรินทรชาติ ผศ. อุดมศักดิ์ ยั่งยืน พี่รุ่งโรจน์ จันทวี ร่วมกับ ดร. เตชทัต บูรณะอัศวกุล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อคณะครู และนักเรียนใน “โครงการอบรมให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ครั้งที่ 1 ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนรุจิรพัฒน์และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 107 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้แสงสว่าง, เสียง, ภาพ, ความร้อน, ความเย็นตลอดจนเป็นต้นกำเนิดพลังงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีและมีความระมัดระวัง อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าในเบื้องต้นอีกด้วยได้อย่างถูกวิธี