การประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและติดตามงาน มจธ. ราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและติดตามงาน มจธ. ราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจธ.ราชบุรี และพี่ๆนักศึกษาเก่า มดไฟฟ้า รุ่น 11 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ในการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ มจธ.ราชบุรี ได้แก่ ดำเนินงานภาพรวมการจัดการศึกษา มจธ. ราชบุรี ความก้าวหน้าเรื่องหลักสูตรใหม่ งานบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษา “โครงการอบรมให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งานบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมความก้าวหน้างานด้านอุตสาหกรรม และ BCG ความคืบหน้าโครงการ U2T มจธ.ราชบุรี และการวิจัยโครงการศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร