การประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและติดตามงาน มจธ. ราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและติดตามงาน มจธ. ราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจธ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ในการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ มจธ.ราชบุรี ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนา มจธ.ราชบุรี การจัดการศึกษา ความก้าวหน้าเรื่องหลักสูตรใหม่ งานบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษา โครงการอาสาสมัครการศึกษา (อศม.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โครงการ Zero dropout : สวนผึ้งโมเดล การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ งานวิชาการด้านอุตสาหกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน